دواى ته واو بوونى گه شته كه


دواى ته واو بوونى گه شته كه

دواى گه يشتنى فروكه و ته واو بوونى گه شته كه, وه دواى ئه وه ى ئاگادارى هه موو زانيارى يه كانى تايبه ت به پيش وه كاتى گه شته كه كرايت. ئيستاكه له وانه يه ناره حه تى جياوازى كاتت هه بيت به لام سه ره راى ئه مه ش داواى دانيشتنيكى خوشت بو ده خوازين.

دلنيا به پيش به جيهيشتنى فروكه خانه له:

•  هه موو پسووله تايبه تى يه كانت به فه رمانگه ى گه شتنامه و گومرگ ته واو بووه
•  هه موو پسووله كانى خوناساندنت له لا بيت.
•  هه لگرتنى جانتاى ده ست وه هه موو كه لوپه له كانى كه له لاته.
•  ئه گه ر گه شتيكى ترت ده كرد دواى هاتنه ده ره وه ت له فروكه, دلنيابه له رووگه ى داهاتووت.
•  جلوبه رگى زستانه ئاماده بكه ئه گه ر پيويستيت پيى هه بوو.
•  جانتاكانت به بى چاوه ديرى به جى مه هيله
•  سه رئاو بكه پيش چوونت بو گه شته كه.

ابويره به نيشته جى بوونت چ بو ئيش يان بو خوشى كردن.