ورينى گه شت به ويستى خوت ًً


گورينى گه شت به ويستى خوت

گورينى گه شت به ويستى خوت كاتيك رووده دات كه گه شت كه ريك بليتيكى هه يه تواناى به كاهينانى هه يه وه دلنيايه وه ئاماده يه له فروكه خانه بو پشكنينى كه لوپه لى له كاتى داواكراودا. ئه و كه سه ى رازى ده بيت به ويستى خوى وه به داواكارى هيلى ئاسمانى عيراقى كه قه ره بووى گه شته كه ى بكاته وه له كاتيكى تردا. وه هيلى ئاسمانى عيراقى سووره له سه ر ئه وه ى كه گه شت كه ره كه له گه شتى داهاتوودا بيت.

ئه گه ر له كاتيكدا گه شت كه ره كان زياتر بوون له ژماره ى كورسى يه كانى فروكه كه, وه كو له كاتى( over booked ) دا هه يه مافى هيچ كه سيك نكولى ناكريت بو سه ركه وتنى ناو فروكه كه دژى ويستى خوى, هه تا كارمه نديكى هيله كه ديت داواله گه شت كه ره كان ده كات به ويستى خويان گه شتى خويان دوابخه ن به رامبه ر قه ره بووييك بو ئه م گه شته.