جانتاى وونبوو يان تيكچوو


جنتاى وون بوو يان له كه لك كه وتوو

ئه گه ر هاتوو جانتا پشكنيراوه كانت بو چوونه ژووره وه نه گه يشته ئه و فروكه خانه يه ى كه تو گه يشتوى پيى تكايه بچو بو نووسينگه ى هيلى ئاسمانى عيراقى يان نوينه ريان وه بليته كه تيان بده رى له گه ل موله تى سه ركه وتنه كه ت,

بريكاره كه ده توانيت ژماره ى جانتاكان بدوزيته وه, نوينه رى هيلى ئاسمانى عيراقى ئه توانى به دواى جانتاكان دا بچيت وه ئاگادارت بكات ئه گه ر دوابكه ويت.
له م كاته دا داوات لى ده كريت فورميك پربكه يته وه وه ئيمزا بكه يت كه رووداوى هه له ى كه لوپه له كانه( Property Irregularity Report ).

ئه گه ر جانتاكان دواكه وتبوو ئه مانه له به ر ده ستايه:-

1-

2- گه رانه بو فروكه خانه كاتيكى تر بو وه رگرتنى جانتاكان مه رجه كان بوهه ر هه لبژاردنيك ئه مانه يه:-


جنتاى وون بوو يان له كه لك كه وتوو

- گه شت كه ر پيويستى به وه هه يه فورمه كه پربكاته وه ئيمزابكات , ئاگادارى گومرگى هيلى ئاسمانى عيراقى بكريت كه ريگه پيدراوه له جياتى گه شت كه ر بو بژاركردنى جانتاكان. فه رمه نبه ره كانى هيلى ئاسمانى عيراقى ئه توانن مامه له ى جانتاكان ته واو بكه ن ته نها ئه گه ر پيكهاته كانى ناوى گومرگ نه كريت.

2- ئه گه ر پيكهاته كانى جانتاكان گومرگ بكريت پيويست ده كات گه شت كه ر ئاماده بيت له فروكه خانه بو ته واو كردنى مامه له ى گومرگى جانتاكان, ئه گه ر جانتاكه گومان هه بوو كه وون بووه, به دواگه ران به دواى دا به رده وام ئه بيت بو ماوه ى (ده )روژ ئه گه ر جانتاكه هه ر وون بوو بوو ئه وا داواله گه شت كه ر ده كريت داواكارى خوى پيش كه ش بكات له گه ل ئه م دوكومينتانه ى لاى خواره وه:-

1- وينه يه ك له بليته كه.

2- پسوله ى جانتاكان( كارتى جانتاكان) ( له وانه يه له گه ل بليته كه بيت يان موله تى سواربوونى فروكه)


جانتاى وون بوو يان له كه لك كه وتوو

- پسوله ى وه رگرتنى جانتاكان ئه گه ر ئاماده بوو.

4- ليستيك بنووسه له پيكهاتووه كانى جانتاكه وه نرخه كانيشى تيا ئاشكرابكه بو هه ر پارچه يه ك( ئاموژگاريت ده كه ين به ناردنى پسوله كانى ئه و شتانه ى به م دوايى يه كريوته ئه گه ر ئاماده بوو).

5- راپورت ده رباره ى روودانى تيكچوونى پيكهاتووه كان:-

تكايه ئه م زانياريانه بنيره بو:-

اواكارى يه كه ت پيش ناخريت هه تا دوكومينتى په يوه نديدارى پيويست نه گاته ده ستمان. به گه يشتنى ئه م دوكومينتانه وه به پشت به ستن به ئالوزى كيشه كه چاوه روان ده كه ين له ماوه ى( 6-8) هه فته كوتايى پى بهينين